Privacy Policy

 TEN Content Agency B.V.
Kerkstraat 20, 1191 JD Ouderkerk aan de Amstel | KVK nr: 75887363 

 ALGEMENE VOORWAARDEN 

TEN CONTENT AGENCY B.V. 

Artikel 1. Definities 

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de navolgende betekenis, tenzij uit de context anders blijkt: 

Campagne: betekent de door Ten Content Agency ten behoeve van Opdrachtgever te vervaardigen serie van Content, derhalve bestaande uit meer Content dan ten behoeve van 1 (zegge: één) individuele post. 

Content: betekent de voor openbaarmaking vatbare uitlating, waaronder mede begrepen, doch niet uitsluitend, de audiovisuele producties en video(‘s) (“vlogs”), die Ten Content Agency ten behoeve van Opdrachtgever conform de Offerte c.q. de Overeenkomst vervaardigd heeft. 

Diensten: betekent alle door Ten Content Agency ten behoeve van de Opdrachtgever te verlenen diensten, in het bijzonder het vervaardigen en produceren van Content, zoals neergelegd in de Offerte en/of Overeenkomst. 

Honorarium: betekent de tussen Ten Content Agency en Opdrachtgever overeengekomen vergoeding als tegenprestatie voor het verrichten van de Diensten. 

Medium: betekent het medium ten behoeve waarvan Ten Content Agency aan Opdrachtgever Content heeft vervaardigd. 

Offerte: betekent de in meer of mindere mate gespecificeerde schriftelijke aanbieding van Ten Content Agency, waarin de Diensten die Ten Content Agency voornemens is om ten behoeve van Opdrachtgever te (doen) verrichten, alsmede de begroting van de daaraan verbonden kosten zijn opgenomen. 

Opdrachtgever: betekent de natuurlijke of (rechts)persoon ten behoeve van wie de Diensten wordt uitgevoerd en die met Ten Content Agency een Overeenkomst aangaat of op een andere wijze met Ten Content Agency een Overeenkomst is aangegaan. 

Overeenkomst: betekent de Overeenkomst tussen Ten Content Agency en Opdrachtgever, ter zake de levering van de Diensten uit hoofde van de Offerte. 

Partijen: betekent opdrachtgever en Ten Content Agency gezamenlijk. TEN Content Agency B.V. Danzigerkade 13G 1013AP Amsterdam KVK nr: 75887363 

Ten Content Agency: betekent de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ten Content Agency B.V., kantoorhoudende aan de Danzigerkade 13 te (1013 AP) Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75887363. 

Artikel 2. Algemeen 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Ten Content Agency en Opdrachtgever, waaronder begrepen alle Diensten, die Ten Content Agency verleent en in het bijzonder de diensten zoals in de Overeenkomst staan vermeld. 2.2 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van de directie van Ten Content Agency en alle personen die voor Ten Content Agency werkzaam zijn en/of door Ten Content Agency zijn ingeschakeld. 

2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. Ten Content Agency wijst de toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop) voorwaarden uitdrukkelijk van de hand. 

2.4 In geval van conflicterende bepalingen uit deze algemene voorwaarden en een bepaling uit de Overeenkomst, dan prevaleert de bepaling uit de Overeenkomst. 

2.5 Wanneer Ten Content Agency bij de uitvoering van een Overeenkomst gebruik maakt van een of meerdere derden, dan is zij gerechtigd ook een beroep te doen op door deze derde(n) gehanteerde algemene voorwaarden. 

3.2 Ten Content Agency heeft na ontvangst van de acceptatie van een offerte door Opdrachtgever 14 (zegge: veertien) dagen de tijd om deze acceptatie onverwijld te herroepen. 

3.3 De in de Offerte genoemde data en termijnen zijn altijd indicatief en betreffen nooit fatale data of termijnen. 

3.4 De in de Offerte genoemde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder begrepen reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders in de Offerte vermeld. 

Artikel 3. Offertes 

3.1 Alle door Ten Content Agency uitgebrachte Offertes zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De Offertes hebben een maximale geldigheidduur van 14 (zegge: veertien) dagen vanaf de offertedatum. Een uit meerdere onderdelen samengestelde Offerte kan uitsluitend integraal en dus niet gedeeltelijk worden geaccepteerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders met Ten Content Agency overeengekomen. TEN Content Agency B.V. Danzigerkade 13G 1013AP Amsterdam KVK nr: 75887363 

4.4 In het geval dat Opdrachtgever de inhoud van de Overeenkomst wenst te wijzigen, dient Opdrachtgever de door haar gewenste wijzigingen direct en schriftelijk aan Ten Content Agency mede te delen. De wijzigingen in de Overeenkomst dienen vervolgens schriftelijk door Ten Content Agency te worden aanvaard. Indien een wijziging en/of aanvulling meerwerk met zich meebrengt, geldt hiervoor een aanvullende vergoeding die ten laste van de Opdrachtgever komt. Indien de hoogte daarvan niet wordt overeengekomen, zal deze door Ten Content Agency eenzijdig naar redelijkheid worden vastgesteld. 

4.5 In het geval dat de Diensten zijn uitgevoerd, zal het niet voldoen aan de verwachting van Opdrachtgever ten aanzien van de namens Ten Content Agency uitgevoerde Diensten geen reden zijn tot het kosteloos herzien en/of het opnieuw uitvoeren van de Diensten. 

4.6 Indien zich bij de uitvoering van de Overeenkomst door Ten Content Agency afwijkingen ten opzichte van de Offerte voordoen, zal Ten Content Agency Opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mogelijk informeren. 

4.7 Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, vormgeving, huisstijl en daarmee verband houdende zaken – waarvan Ten Content Agency aangeeft dat deze wenselijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn – tijdig aan Ten Content Agency worden verstrekt. 

4.8 Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens, vormgeving, huisstijl en daarmee verband houdende zaken niet tijdig door Opdrachtgever aan Ten Content Agency zijn verstrekt, heeft Ten Content Agency het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de daaruit voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. 

4.9 Ten Content Agency is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Ten Content Agency is uitgegaan van door Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie c.q. documentatie. 

4.10 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft om de uitvoering en/of voortgang van de Overeenkomst mogelijk te maken, komen alle gevolgen hiervan, alsmede eventuele extra kosten volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

Artikel 4. Overeenkomsten 

4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat – hetzij Ten Content Agency de door Opdrachtgever ondertekende Offerte retour heeft ontvangen – hetzij Ten Content Agency met instemming van Opdrachtgever met de uitvoering van de Diensten is begonnen. 

4.2 De door Opdrachtgever geaccordeerde Offerte, deze algemene voorwaarden en enige aanvullende schriftelijke overeenkomsten c.q. de Overeenkomst vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van Partijen en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelinge begrotingen, aankondigingen en alle andere correspondentie. 

4.3 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van hetgeen in de Offerte staat vermeld, dan is Ten Content Agency daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk met Ten Content Agency overeengekomen. TEN Content Agency B.V. Danzigerkade 13G 1013AP Amsterdam KVK nr: 75887363 

4.11 Opdrachtgever is ermee bekend en stemt ermee in dat Ten Content Agency nooit haar medewerking zal verlenen aan een verzoek van Opdrachtgever om bij Diensten onjuiste mededelingen over een product, dienst of merk te doen c.q. hieraan kenmerken toe te dichten die in strijd zijn met de werkelijkheid. 

5.1 Ten Content Agency is volledig vrij in de wijze waarop de Overeenkomst en vooral de Diensten zullen worden uitgevoerd, tenzij Opdrachtgever en Ten Content Agency hieromtrent nadrukkelijk specifieke afspraken hebben gemaakt. 

5.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de distributie en openbaarmaking van de Content. Het is Opdrachtgever uitsluitend toegestaan om de Content te distribueren c.q. te openbaren middels het Medium en voor het doel zoals in de Offerte en/of de Overeenkomst is overeengekomen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

5.3 Indien van toepassing dient Opdrachtgever zorg te dragen voor een goed bereikbare, deugdelijke en veilige werkplek voor Ten Content Agency en daarvoor alle noodzakelijke maatregelen te treffen, bij gebreke waarvan Ten Content Agency gerechtigd is de uitvoering van de Diensten tijdelijk of definitief te staken zonder dat het met Opdrachtgever overeengekomen Honorarium komt te vervallen. 

5.4 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle benodigde vergunningen, licenties, etc. noodzakelijk voor de uitvoering van de Diensten. De gevolgen van het niet hebben van de benodigde vergunningen, licenties, etc. komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is tevens gehouden te verifiëren dat de verzochte Diensten niet in strijd zijn met de regels van de Nederlandse Reclame Code of andere toepasselijke wet- of regelgeving. 

6.4 Het in een Overeenkomst opgenomen Honorarium is gebaseerd op de op dat moment bekende gegevens en omstandigheden. Mocht zich na de totstandkoming van de Overeenkomst externe kostprijsverhogende factoren voordoen, dan is Ten Content Agency gerechtigd het Honorarium in de Overeenkomst overeenkomstig aan te passen, zonder dat dit de Opdrachtgever het recht geeft de Overeenkomst te annuleren. 

Artikel 5. Uitvoering Diensten en gebruik Content 

Artikel 6. Honorarium en kosten 

6.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast Honorarium overeenkomen. 

6.2 Indien geen vast Honorarium is overeengekomen, zal het Honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het Honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Ten Content Agency, geldende voor de periode waarin de Diensten worden geleverd 

6.3 Ten Content Agency is gerechtigd het Honorarium te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de Diensten blijkt dat in redelijkheid niet van Ten Content Agency mag worden verwacht dat Ten Content Agency de overeengekomen Diensten tegen het oorspronkelijk overeengekomen Honorarium levert. TEN Content Agency B.V. Danzigerkade 13G 1013AP Amsterdam KVK nr: 75887363 

6.5 Ten Content Agency is gerechtigd om eventuele (externe) prijswijzigingen die zijn opgetreden, nadat de Overeenkomst is gesloten met Opdrachtgever te verrekenen. 

6.6 De in de Offerte genoemde Honoraria zijn altijd exclusief fiscale heffingen (zoals btw), alsmede alle reis-, verblijf-, en overige kosten. 

6.7 Opdrachtgever is indien van toepassing verantwoordelijk voor de administratie en de financiële afwikkeling met de rechtenorganisaties (onder andere Buma/Stemra/Sena/etc.), tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

7.4 Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van diens verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten, waaronder buitengerechtelijke incassokosten, ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. 

7.5 De door Opdrachtgever verschuldigde buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Ten Content Agency echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. 

Artikel 7. Betaling 

7.1 Tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen, dient het overeengekomen Honorarium voorafgaand aan het leveren van de Diensten door Ten Content Agency volledig door Opdrachtgever te zijn voldaan, bij gebreke waarvan Ten Content Agency gerechtigd is het leveren van de Diensten te annuleren zonder dat daarmee de betalingsverplichting voor het overeengekomen Honorarium komt te vervallen. 

7.2 Ten Content Agency zal na de totstandkoming van de Overeenkomst een factuur voor het overeengekomen Honorarium en overige kosten aan Opdrachtgever sturen. Opdrachtgever is verplicht om alle facturen van Ten Content Agency binnen 14 (zegge: veertien) dagen na dagtekening aan Ten Content Agency te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

7.3 Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen dienen uiterlijk binnen 8 (zegge: acht) dagen na de factuurdatum van de betreffende factuur schriftelijk of per e-mail te worden ingediend bij Ten Content Agency en schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. 

7.3 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft de betaling tijdig te voldoen dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% (zegge: één procent) per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. TEN Content Agency B.V. Danzigerkade 13G 1013AP Amsterdam KVK nr: 75887363 

7.6 De door Ten Content Agency van Opdrachtgever geïncasseerde gelden c.q. de door Opdrachtgever betaalde gelden strekken eerst ter vermindering van de verschuldigde incassokosten, daarna ter vermindering van de verschuldigde rente en vervolgens ter vermindering van de verschuldigde hoofdsom. 

Artikel 8. Beëindiging van de Overeenkomst 

8.1 De Overeenkomst eindigt als de Diensten zijn verleend. Indien de Diensten namens Ten Content Agency gedurende een bepaalde periode ten behoeve van een Campagne zullen worden verleend, heeft Opdrachtgever niet het recht om de Overeenkomst tussentijds op te zeggen. 

8.2 Indien en voor zover omtrent de duur van het gebruik van de Content in de Offerte en/of de Overeenkomst niets is bepaald, heeft Opdrachtgever het recht om de betreffende Content zoals reeds getoond gedurende 4 (zegge: vier) weken openbaar te maken. De betreffende uitingen mogen evenwel niet door Opdrachtgever opnieuw worden gepost of anderszins worden verveelvoudigd. 

8.3 Opdrachtgever is – nadat de Overeenkomst is beëindigd – niet gerechtigd om de Content of enig gedeelte daarvan te gebruiken, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met Ten Content Agency is overeengekomen. 

8.4 Indien de Diensten niet op de overeengekomen datum kunnen worden geleverd, heeft Opdrachtgever het recht om in overleg met Ten Content Agency een nieuwe datum, respectievelijk data, vast te stellen. 

8.5 Ten Content Agency is gerechtigd om de Overeenkomst, zonder ingebrekestelling en verplichting tot schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien: 

 1. a. Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard; 
 2. b. Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt; 
 3. c. Opdrachtgever overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf; 
 4. d. Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of overlijdt; of 
 5. e. Opdrachtgever jegens Ten Content Agency niet voldoet aan enige wettelijke verplichting, dan wel enige verplichting die voortvloeit uit de Overeenkomst. 

8.6 Ten Content Agency is in de in artikel 8.5 genoemde gevallen gerechtigd om het door Opdrachtgever aan Ten Content Agency verschuldigde Honorarium terstond in zijn geheel op te eisen. 

8.7 Opdrachtgever is verplicht om Ten Content Agency onmiddellijk te informeren, indien zich een omstandigheid in de zin van artikel 8.5 voordoet. In het geval dat zich een omstandigheid in de zin van artikel 8.5 sub e voordoet, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is enige schuld aan Ten Content Agency direct opeisbaar. TEN Content Agency B.V. Danzigerkade 13G 1013AP Amsterdam KVK nr: 75887363 

 1. 9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten welke voortvloeien uit de door Ten Content Agency vervaardigde en geleverde Content komen – met uitzondering van hetgeen door Opdrachtgever aan Ten Content Agency is aangeleverd – exclusief aan Ten Content Agency toe, tenzij in de Offerte van Ten Content Agency anders staat vermeld. 
 2. 9.2 Ten Content Agency verleent na volledige betaling van de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een licentie voor het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de Content conform het doel en het Medium, waarvoor de Content conform de Offerte bedoeld is. 
 3. 10.1 In het geval dat Ten Content Agency door overmacht wordt verhinderd de Diensten geheel of gedeeltelijk te verlenen c.q. uit te voeren, heeft Ten Content Agency het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Diensten op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter harer keuze en zonder dat Ten Content Agency gehouden is om enige door Opdrachtgever geleden schade te vergoeden. 
 4. 10.2 Onder overmacht wordt verstaan wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, elke oorzaak of omstandigheid, voorzien of niet-voorzien, waarop Ten Content Agency geen invloed kan uitoefenen, waardoor Ten Content Agency niet in staat is de verplichtingen na te komen en welke in redelijkheid niet voor risico van Ten Content Agency behoort te komen. Hieronder behoren, maar zijn niet gelimiteerd tot, de volgende omstandigheden: vertraging bij of wanprestatie door (toe) leveranciers, vervoersmogelijkheden, bedrijfsstoringen, ziekteverzuim en werkstakingen, natuurrampen, uitbraak van enig virus, dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, machinebreuk en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering van Ten Content Agency verhinderen of beperken, alsmede indien de nakoming door Ten Content Agency wordt verhinderd door redenen van persoonlijke aard. 
 5. 10.3 In het geval dat Ten Content Agency ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever die voortvloeien uit de Overeenkomst heeft voldaan en ten behoeve van Opdrachtgever gedeeltelijk Diensten heeft geleverd – en aan de reeds geleverde Diensten zelfstandige waarde toekomt – is Ten Content Agency gerechtigd om de betreffende Diensten separaat te factureren. Opdrachtgever is alsdan gehouden de betreffende factuur van Ten Content Agency te voldoen. 
 6. 11.1 Indien en voor zover Opdrachtgever op objectieve gronden van mening is dat de uitgevoerde Diensten ondeugdelijk zijn verricht, dan dient Opdrachtgever dit binnen 8 (zegge: acht) dagen schriftelijk aan Ten Content Agency kenbaar te hebben gemaakt, bij gebreke waarvan de Diensten geacht worden deugdelijk en tijdig te zijn verleend. 
 7. 11.2 Indien Ten Content Agency van mening is dat een klacht van Opdrachtgever gegrond is, zal Ten Content Agency in de gelegenheid worden gesteld om de betreffende Diensten nogmaals te (doen) verrichten. In het geval dat het alsnog verlenen van de Diensten naar 

Artikel 9. Intellectueel eigendom 

Artikel 10. Overmacht 

Artikel 11. Klachten en herstel TEN Content Agency B.V. Danzigerkade 13G 1013AP Amsterdam KVK nr: 75887363 

 1. 11.3 objectieve maatstaven niet meer mogelijk is, zal Ten Content Agency slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11. 
 2. 12.1 Mede gelet op de aard van de te leveren Diensten. zoals de subjectieve beoordelingsaspecten, welke bij de Diensten en het vervaardigen van de Content een rol spelen, is Ten Content Agency niet aansprakelijk voor enige schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een gedraging van Ten Content Agency of van enige door haar ingeschakelde derde in de nakoming van de Overeenkomst of anderszins, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld. 
 3. 12.2 Indirecte schade of gevolgschade, zoals niet genoten omzet of winst, gemiste besparingen of reputatieschade zal nimmer voor vergoeding door Ten Content Agency aan Opdrachtgever in aanmerking komen. 
 4. 12.3 Opdrachtgever vrijwaart Ten Content Agency ten aanzien van alle aanspraken van derden voor alle schade en kosten die Ten Content Agency of enige door haar ingeschakelde derde lijdt als direct of indirect gevolg van het vervaardigen en produceren van de Content, indien de inhoud daarvan op verzoek van Opdrachtgever door Ten Content Agency is gemaakt, alsmede wegens het gebruik van de door Opdrachtgever verstrekte vormgeving, huisstijl en daarmee verband houdende zaken c.q. informatie. 
 5. 12.4 Ten Content Agency is niet aansprakelijk voor door Ten Content Agency ter uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden. 
 6. 12.5 Indien in rechte zou komen vast te staan dat Ten Content Agency en/of de door haar ingeschakelde derde aansprakelijk is voor door Opdrachtgever geleden schade, dan is de totale aansprakelijkheid van Ten Content Agency wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit onrechtmatige daad of anderszins in voorkomend geval in ieder geval steeds beperkt tot de hoogte van het overeengekomen Honorarium. 
 7. 12.6 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, alsmede de vrijwaringen worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van Ten Content Agency en ieder ander van wiens hulp Ten Content Agency gebruik maakt bij de uitvoering van de Overeenkomst. 

Artikel 12. Aansprakelijkheid 

Artikel 13. Opschortingsrecht 

Indien Opdrachtgever haar verplichtingen jegens Ten Content Agency geheel of gedeeltelijk niet nakomt, is Ten Content Agency gerechtigd om, zonder ingebrekestelling, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat Opdrachtgever volledig aan al haar verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt tevens indien Ten Content Agency goede grond heeft om te vrezen dat Opdrachtgever haar verplichtingen niet zal nakomen en Opdrachtgever hiervoor geen of onvoldoende zekerheden heeft verstrekt. TEN Content Agency B.V. Danzigerkade 13G 1013AP Amsterdam KVK nr: 75887363 

 1. 16.1 Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van __ april 2021. 
 2. 16.2 In het geval dat enige bepaling(en) in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Ten Content Agency en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen. 
 3. 16.3 Deze algemene voorwaarden, alsmede alle eventuele Overeenkomsten die daaruit voortvloeien, aangegaan door of met Ten Content Agency, worden beheerst door Nederlands recht. 
 4. 16.4 Alle geschillen tussen een Opdrachtgever en Ten Content Agency, voortvloeiend uit, die naar aanleiding van of in verband met deze algemene voorwaarden en/of eventuele Overeenkomsten mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam. 

Artikel 14. Geheimhouding 

Partijenzullen alle in het kader van deze algemene voorwaarden en de tussen Partijengesloten Overeenkomst ontvangen informatie (waaronder de inhoud van de Overeenkomst en alle informatie over het Honorarium) vertrouwelijk behandelen en niet aan enige derde openbaar maken, tenzij dit openbaar maken noodzakelijk is voor de uitvoering van een Overeenkomst of op last van een gerechtelijke instantie.

Artikel 15. Overdracht aan derden 

Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze algemene voorwaarden gesloten Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Ten Content Agency. 

Artikel 16. Slotbepalingen